Sabiha Rustam

EDUCATION

M.S. in Chemical Engineering – University of Washington (2018)
B.S. in Chemical Engineering – Shanghai Jiao Tong University (2014)

SELECTED PUBLICATIONS

Chen, Jizhang; Yang, Li; Rousidan, Saibihai; Fang, Shaohua; Zhang, Zhengxi and Hirano, Shin-ichi, Facile Fabrication of Si Mesoporous Nanowires for High-Capacity and Long-Life Lithium Storage. Nanoscale (2013), 5(21), 10623-10628. [Link]